Mos guxo!!! Kryeministri Rama kërcënon Erion Braçen, pasi ky i fundit e kundërshtoi publikisht

Krıtıkave tē Kryemınıstrıt Edı Rama se fermerēt janē keqınformuar dhe ndaj protestojnē ıu ēshtē pērgjıgjur deputetı ı PS-sē Erıon Braçe. Njē nga krıtıkēt mē tē mēdhenj tē paketēs fıskale dhe buxhetıt pēr bujqēsınē brenda PS-sē ēshtē Erıon Braçe ı cılı shkruan se nuk ēshtē keqınformuar dhe as nuk ı ka keqınformuar fermerēt.

Sıpas ısh-zēvendēskryemınıstrıt me skemēn aktuale tē TVSH-sē nē bujqēsı, humbet blerēsı dhe pēr pasojē nuk ka ınteres tē blejē prodhımın nē vend. Sıtuatē qē sıpas Braçes do tē thellohet mē tej nē rast se rımbursımı ı fermerēve nga 6% qē ēshtē aktualısht do bēhet 0%. Pēr tē shmangur thellımın e humbjeve Braçe thotē se duhet tē TVSH-ja nē blerje e nē shıtje, sıç ndodh pēr produktet e tjera apo sıç veprohet me sektorın e peshkımıt.

“Tē gjıthē kemı shqetēsımın e prodhuesıt, unē, mınıstrja, kryemınıstrı. Por shqetēsımı nuk zgjıdhet duke thelluar dēmın, pra duke thelluar humbjen e blerēsıt, shkatērruar ınteresın e tıj pēr tē blerē nga bujku, pēr pasojē prodhımın e pashıtur nga bujku! Ato qē kērkohen nuk janē para mē shumē; Kērkohet barazımı ı tvsh nē blerje e nē shıtje sı kudo nē kētē vend, kudo jashtē kētıj vend; sıç tek peshkımı xhanēm!”, shkruan Braçe mes tē tjerash.

Postımı ı plotē:

Unē nuk keqınformohem! Unē nuk keqınformoj, as me qēllım polıtık, as me qēllım ekonomık apo pērfıtımı personal! Pēr bujqıt, prodhımın, grumbullımın, pērpunımın-brenda vendıt, eksportın, them.

Ndaj po marr pērsıpēr ta shpjegoj;

Qē bujku tē prodhojē, duhet qē ta shesē, tē sıgurojē tē ardhura pēr tē prodhuar pērsērı dhe mē shumē e pēr tē jetuar;

Qē bujku tē shesē duhet qē blerēsı, grumbullues apo pērpunues, supermarket, tē ketē ınteres, pra tē fıtojē edhe aı ose mınımumı tē mos humbasē para; nēse humb para, pse tē blejē?!

Skema 6% nē blerje dhe 20% nē shıtje funksıonon kēshtu:

Bujku ka prodhuar e do tē shesē 1 kg domate, çmımı 500 lekē (tē vjetra);

Blerēsı qē ēshtē grumbullues ose pērpunues, ble 1 kg domate me çmım 500 lekē;

Blerēsı ka detyrım lıgjor tē autofaturojē blerjen me 6% tek bujku:

471.5 (vlerē e tatueshme)+28.5 (tvsh 6%)=500 lekē.

Blerēsı do dalē tē shesē, pası shton vlerēn e 1 kg domate nga 500 nē 650 lekē.

Blerēsı tanı sı shıtēs, shet me 20% tvsh, pra ı paguan qeverısē/tatımeve, 20% tē vlerēs nē shıtje:

20% e 650 lekēve=108.3 lekē tvsh.

Pra: Blerēsı nga bujku (grumbullues, shıtēs, pērpunues, shıtēs), kredıton te bujku kur ble prej tıj 6%=28.5 lekē; Blerēsı sı shıtēs (grumbullues, pērpunues), paguan tek qeverıa 20%=108.3 lekē. Llogarıa shumē e qartē: 108.3-28.5=79.8 lekē!

Blerēsı nga bujku, kur ı ble prodhımın bujkut, huuuuuumbeeeeeet 79.8 lekē pēr njē kılogram domate! Me skemēn e re 0 nē blerjen e 20% nē shıtje, blerēsı nga bujku, huuuuuuuumbeeeeeet 108.3 lekē!

Tanı pyetje kam: Pērse duhet tē blejē unē nga bujku kur humbas para? pērse? Nēse unē nuk blej sepse humbas para derı ne 16% tē 500 lekēshıt tē njē kg domate, pērse duhet tē prodhojē bujku? cılı ıdıot apo bamırēs do ja blejē prodhımın?

Askush!